طرح های اشتراک

بسته پایه

۱٠,٠٠٠ تومان/ماه
 • ثبت پروژه در ماه: ٢
 • زمان نمایش هر پروژه (روز): ٣٠
 • افزودن مهارت: ۱٠
 • ارسال پیشنهاد در ماه: ٣٠
خرید اشتراک
بسته پیشنهادی

بسته ویژه

٢٠,٠٠٠ تومان/ماه
 • ثبت پروژه در ماه: ۵
 • زمان نمایش هر پروژه (روز): ٣٠
 • افزودن مهارت: ٢٠
 • ارسال پیشنهاد در ماه: ۶٠
خرید اشتراک

بسته رایگان

بدون هزینه
 • ثبت پروژه در ماه: ۱
 • زمان نمایش هر پروژه (روز): ۱۵
 • افزودن مهارت: ۵
 • ارسال پیشنهاد در ماه: ۵