طرح های اشتراک

بسته پایه

٩,٠٠٠ تومان/ماه
 • ثبت پروژه در ماه: ٨
 • زمان نمایش هر پروژه (روز): ٣٠
 • افزودن مهارت: ٢٠
 • ارسال پیشنهاد در ماه: ٧٠
خرید اشتراک
بسته پیشنهادی

بسته ویژه

۱۵,٠٠٠ تومان/ماه
 • ثبت پروژه در ماه: نامحدود
 • زمان نمایش هر پروژه (روز): ٣٠
 • افزودن مهارت: ٣٠
 • ارسال پیشنهاد در ماه: ٣٠٠
خرید اشتراک

بسته رایگان

بدون هزینه
 • ثبت پروژه در ماه: ۴
 • زمان نمایش هر پروژه (روز): ۱۵
 • افزودن مهارت: ۱٠
 • ارسال پیشنهاد در ماه: ۱٠