توضیحات

با سلام
به یک نفر خانم یا آقا برای یک هفته نیازمندیم. شرکت سروستان سرویس در حال جابجایی است و به یک نفر برای بسته بندی یک سری وسایل نیاز دارد و باز کردن و دوباره چیدنش در محل جدید شرکت

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


علیرضا مشکانی

علیرضا مشکانی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
احمد محمدی

احمد محمدی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ هفته
حامد عليزاده

حامد عليزاده

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
رضا سویزی

رضا سویزی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
اسماعیل انصاری

اسماعیل انصاری

قیمت پیشنهادی: ۴۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد مرادی

محمد مرادی

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
هادی زارع

هادی زارع

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مرتضی بیات

مرتضی بیات

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
محمد  مطلبی

محمد مطلبی

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
محسن علیجانی

محسن علیجانی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
a khani

a khani

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی رئیس پور

علی رئیس پور

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حامد بنائی

حامد بنائی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
محسن حاتمی

محسن حاتمی

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حسین لسانی

حسین لسانی

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حامد آزموده

حامد آزموده

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
رضا سلطانی

رضا سلطانی

قیمت پیشنهادی: ۵۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
اکبر قربانی

اکبر قربانی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ هفته
anna hamidzade

anna hamidzade

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ هفته
بهنام نبی ابکنار

بهنام نبی ابکنار

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
مهدی بشیری

مهدی بشیری

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
امید بهبودی

امید بهبودی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمّدحسین  معینی

محمّدحسین معینی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ هفته
زیبا حسن علی زاده

زیبا حسن علی زاده

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ هفته
کمال قدیرمحسنی

کمال قدیرمحسنی

قیمت پیشنهادی: ٣٩۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ هفته
فرامرز داوری

فرامرز داوری

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
سعید  عباس زاده

سعید عباس زاده

قیمت پیشنهادی: ۵۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
سیدحجت رسولی

سیدحجت رسولی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ هفته
محسن  دریکوند

محسن دریکوند

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
حمیدرضا شاه بندی

حمیدرضا شاه بندی

قیمت پیشنهادی: ۵٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
روزبه رضائی

روزبه رضائی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
ارمان یغمایی

ارمان یغمایی

قیمت پیشنهادی: ۵۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ هفته
سعید نازی زاده

سعید نازی زاده

قیمت پیشنهادی: ۵۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
کیان حسینی

کیان حسینی

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
رخساره رنجبری

رخساره رنجبری

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
نیما امامی

نیما امامی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٩٩٩ ماه
سجاد  احمدی

سجاد احمدی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ هفته
ابوالفضل زارع تاج ابادی

ابوالفضل زارع تاج ابادی

قیمت پیشنهادی: ۴۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علیرضا وثوق

علیرضا وثوق

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
کریم باقری

کریم باقری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد  صالحی

محمد صالحی

قیمت پیشنهادی: ۱,٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیر قمری

امیر قمری

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی قهرمانی

علی قهرمانی

قیمت پیشنهادی: ۵۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ هفته
علی رضاپور

علی رضاپور

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
کیان جهانگیری

کیان جهانگیری

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی طیار

علی طیار

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
منصور برخان

منصور برخان

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
majid salary

majid salary

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهدی محبی

مهدی محبی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سیددانیال حسینی

سیددانیال حسینی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
میلاد حسین راده

میلاد حسین راده

قیمت پیشنهادی: ٩٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سارین جفری

سارین جفری

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
ایمان الهی فر

ایمان الهی فر

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
داود  برومند

داود برومند

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی رشیدی

علی رشیدی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵٠ هفته
مجتبی جوادزاده

مجتبی جوادزاده

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز