توضیحات

ترجمه از فارسی به انگلیسی است
موضوع تخصصی هم نیست
تعداد صفحات : ۷

 
 

پیشنهاد تایید شده


مونا برزویی

مونا برزویی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
 

پیشنهاد ها


farid mostofi

farid mostofi

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ هفته
رضا لشنی

رضا لشنی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز