توضیحات

به تعدادی کلیپ برای صفحه اینستاگرام نیازمندیم. کلیپ ها آماده است نیازمند یک نفریم که ادیتش کنه و کوتاهش کنه. تعداد کلیپ ها ۳۰ عدد هست اگر خوش قول باشین بقیه کارهارم به شما برون سپاری میکنیم

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


شروین بختیاری

شروین بختیاری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
مینو فروزنده

مینو فروزنده

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
مصطفی خادمی

مصطفی خادمی

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
رامین عبدی

رامین عبدی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سام 007

سام 007

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهدی خدایاری

مهدی خدایاری

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ هفته
مهدی رستمی

مهدی رستمی

قیمت پیشنهادی: ٢۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
علی بیات

علی بیات

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
ایمان دلاوری

ایمان دلاوری

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
افشین محمدی

افشین محمدی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
احسان شاهرخیان

احسان شاهرخیان

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
علی برومندی براتی

علی برومندی براتی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
امیرعلی حاتمی

امیرعلی حاتمی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی اصغر شیخ

علی اصغر شیخ

قیمت پیشنهادی: ٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محمد کامیاب

محمد کامیاب

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
سیاوش صفره

سیاوش صفره

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سید مشفق فاضل

سید مشفق فاضل

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
احمدرضا عمادپور

احمدرضا عمادپور

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
محمد حسن رضایی

محمد حسن رضایی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
صادق رجبعلی

صادق رجبعلی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
عرشيا رضاپور

عرشيا رضاپور

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد ملک زاده

محمد ملک زاده

قیمت پیشنهادی: ۴۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
علی رضایی

علی رضایی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سید محمد مصطفی خلیق

سید محمد مصطفی خلیق

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
محمدرضا بحری

محمدرضا بحری

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محراب کارگردوست

محراب کارگردوست

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محسن طاهری

محسن طاهری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
نیما صیادی

نیما صیادی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
امیرحسین نظری

امیرحسین نظری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۶ روز
saeed abdollahi

saeed abdollahi

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
بهمن موذن

بهمن موذن

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
ساسان فرهمند

ساسان فرهمند

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
مهدی موسوی

مهدی موسوی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ هفته
علی دهقان

علی دهقان

قیمت پیشنهادی: ۱,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
Arman z

Arman z

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
علیرضا جهدی

علیرضا جهدی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
ایمان کربلایی

ایمان کربلایی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سید مجتبی ساری

سید مجتبی ساری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
حسین افخمی

حسین افخمی

قیمت پیشنهادی: ٢۴۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
_ _

_ _

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
سید علی موسوی

سید علی موسوی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
علیرضا سجادی

علیرضا سجادی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
امیرحسین محمدی

امیرحسین محمدی

قیمت پیشنهادی: ٩۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
محمد بشارت

محمد بشارت

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
امیرحسین سرشتی

امیرحسین سرشتی

قیمت پیشنهادی: ٣٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
کامیار علی اکبری

کامیار علی اکبری

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
محمد اربابی

محمد اربابی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
احسان نظری

احسان نظری

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
حمیدرضا جانسپار

حمیدرضا جانسپار

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
عباس موسوی

عباس موسوی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیرحسین شریفی

امیرحسین شریفی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
امین مخملی

امین مخملی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
علی مهمدی

علی مهمدی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
علی مولایی

علی مولایی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
فرزین رحیمی

فرزین رحیمی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ روز
هادی عزیزی

هادی عزیزی

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ هفته
مبینا ترابی

مبینا ترابی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیرحسین اصغرپور

امیرحسین اصغرپور

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
علی بختیاری

علی بختیاری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
محمد حسین نوروزی

محمد حسین نوروزی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ روز
احسان فقیهی

احسان فقیهی

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی محمودیان

علی محمودیان

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
alireza javadpour

alireza javadpour

قیمت پیشنهادی: ٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
mohammad madani

mohammad madani

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
عرفان پرویزی

عرفان پرویزی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
محمد حسن احمدیان (NS™)

محمد حسن احمدیان (NS™)

قیمت پیشنهادی: ٧۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
محمد پوریا انصاری

محمد پوریا انصاری

قیمت پیشنهادی: ٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ روز
متین صدقی

متین صدقی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حسین علی زاده

حسین علی زاده

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
میعاد غلامی

میعاد غلامی

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی رفیعی

علی رفیعی

قیمت پیشنهادی: ۱٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
عرفان حاجیان

عرفان حاجیان

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
علی حبیبی

علی حبیبی

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مجتبی واجد ابراهیمی

مجتبی واجد ابراهیمی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
کوروش شفیعی

کوروش شفیعی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
امید روستایی

امید روستایی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
حسین فدایی

حسین فدایی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
siyavash karami

siyavash karami

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
حامد محمدزاده

حامد محمدزاده

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
میر مبین موسی پور

میر مبین موسی پور

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
mohammad reza karimi

mohammad reza karimi

قیمت پیشنهادی: ٢۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ هفته
علیرضا آشوری

علیرضا آشوری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
محمد متین رضایی فرد

محمد متین رضایی فرد

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
فاطمه غلامی

فاطمه غلامی

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
امیرحسین محمدی نیا

امیرحسین محمدی نیا

قیمت پیشنهادی: ٣٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
مسعود خورشیدوند

مسعود خورشیدوند

قیمت پیشنهادی: ۱٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٩٩٩ روز
سید پدرام کاظمی

سید پدرام کاظمی

قیمت پیشنهادی: ٢٩٩,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
رویا طاهری

رویا طاهری

قیمت پیشنهادی: ٢۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
mahdi mahdiouni

mahdi mahdiouni

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد حسین امینی

محمد حسین امینی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
احسان رحمانی نسب

احسان رحمانی نسب

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ هفته
سهیل آبسکون

سهیل آبسکون

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ هفته
ایمان جعفری پور

ایمان جعفری پور

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
ابوالقاسم زارع

ابوالقاسم زارع

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
شهرام جعفری

شهرام جعفری

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ هفته
مهرداد حاجیان

مهرداد حاجیان

قیمت پیشنهادی: ٣٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
محمدرضا تقی زاده

محمدرضا تقی زاده

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
 ali shokri

ali shokri

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
 سید محمد مهدی جعفری

سید محمد مهدی جعفری

قیمت پیشنهادی: ۵۱,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علیرضا زارعی پور

علیرضا زارعی پور

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
فاطمه چلویی

فاطمه چلویی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
paya kaviani

paya kaviani

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد چیت سازی

محمد چیت سازی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
محمد کاغذکنان

محمد کاغذکنان

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
 ماهان فرزان پور

ماهان فرزان پور

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
میلاد رستمی

میلاد رستمی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ روز
محمد میلاد مهرانی

محمد میلاد مهرانی

قیمت پیشنهادی: ٣۱٣,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز
فاطمه یوسفی

فاطمه یوسفی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
mr abv

mr abv

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
بهاره مسعودی

بهاره مسعودی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
mahshad mk

mahshad mk

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
mohammad srb

mohammad srb

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مهیار رنج بین

مهیار رنج بین

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
حنا فتح اللهی

حنا فتح اللهی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
علی رضا

علی رضا

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
نیما رحمانیان

نیما رحمانیان

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
علیرضا نظری

علیرضا نظری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
حسین نیری

حسین نیری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
محمدرضا صابری

محمدرضا صابری

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
علیرضا اربابی

علیرضا اربابی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
سجاد قاسمی فر

سجاد قاسمی فر

قیمت پیشنهادی: ٢٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
علی میرحسینی

علی میرحسینی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
زهرا اب‌بند

زهرا اب‌بند

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مسعود خدائی

مسعود خدائی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
S_A _M

S_A _M

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
KingLion Group

KingLion Group

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز
محمد قدس زاد

محمد قدس زاد

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
محمد مهدی ملکی

محمد مهدی ملکی

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
عرفان روح علی

عرفان روح علی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد زیوری

محمد زیوری

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیر خیرآبادی

امیر خیرآبادی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
برنامه نویس مذهبی با۱۰هزارتومن برات می سازم

برنامه نویس مذهبی با۱۰هزارتومن برات می سازم

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد امین فریدونی

محمد امین فریدونی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
محمدرضا جعفرپور

محمدرضا جعفرپور

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
یاسمین آقایی

یاسمین آقایی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
اشکان جلالی فراهانی

اشکان جلالی فراهانی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
کمال رضایی

کمال رضایی

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ هفته
امیرمحمد جعفرزاده

امیرمحمد جعفرزاده

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
ف ف

ف ف

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
امیر فصاحت

امیر فصاحت

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
سیدحسن حسینی

سیدحسن حسینی

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢۵ هفته
فرشيد لطفي

فرشيد لطفي

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حسین بیگی

حسین بیگی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ هفته
mirza vahid

mirza vahid

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
فرزان قنبری

فرزان قنبری

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
احمد حیدری

احمد حیدری

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
داریوش مشتاقی

داریوش مشتاقی

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
پژمان امینی

پژمان امینی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حامد صادقی

حامد صادقی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ هفته
محمدرضا ستاری

محمدرضا ستاری

قیمت پیشنهادی: ٩۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
parsa ht

parsa ht

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
امیرعباس طالبی

امیرعباس طالبی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
مهران پورمحسنی

مهران پورمحسنی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
مستانه پارسا

مستانه پارسا

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
محمد مهدی خمسه

محمد مهدی خمسه

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیرحسین کاظمی

امیرحسین کاظمی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
متین قاسمی

متین قاسمی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
بهاره عظیمی

بهاره عظیمی

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
محمود مرادی

محمود مرادی

قیمت پیشنهادی: ٩٩,٩٩٩,٩٩٩ تومان زمان انجام: ٩٩٩ هفته
امیرحسین نوروزی

امیرحسین نوروزی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علیرضا فرهادی

علیرضا فرهادی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ هفته
علي بيگدلي ستار

علي بيگدلي ستار

قیمت پیشنهادی: ۱٢۵ تومان زمان انجام: ۵ روز
صبا _

صبا _

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
راضیه حسن بیک

راضیه حسن بیک

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علیرضا فرحناک

علیرضا فرحناک

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حمیدرضا گنخکی

حمیدرضا گنخکی

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
me yaemamreza

me yaemamreza

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیر مهدی کرمی

امیر مهدی کرمی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ روز
سهیل کماسی

سهیل کماسی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
fatemeh s

fatemeh s

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
بابک عرب زاده

بابک عرب زاده

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
امیر حسینی

امیر حسینی

قیمت پیشنهادی: ۵۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
داوود نصرتی

داوود نصرتی

قیمت پیشنهادی: ٢٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
محمد طالب

محمد طالب

قیمت پیشنهادی: ٢٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محسن خدایاری

محسن خدایاری

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ هفته
امیر حسین

امیر حسین

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
آرش خانی

آرش خانی

قیمت پیشنهادی: ٣٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
fereshte karimi

fereshte karimi

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
امیر محمد احمدی

امیر محمد احمدی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
سهیل زمانی

سهیل زمانی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
کورش سیدی

کورش سیدی

قیمت پیشنهادی: ٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محمدعلی بهرامی دیرین

محمدعلی بهرامی دیرین

قیمت پیشنهادی: ٢٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ هفته
مهدی زارع

مهدی زارع

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
شهرام گودرزی

شهرام گودرزی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی تقی پور

علی تقی پور

قیمت پیشنهادی: ٣٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محمدحسین کریمی

محمدحسین کریمی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
رضا صحاف امین

رضا صحاف امین

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سید محمد حسین حسینی

سید محمد حسین حسینی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
امیر هادی فرجی

امیر هادی فرجی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محمدصدرا

محمدصدرا

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
Alireza Majdzadeh

Alireza Majdzadeh

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
A_GH GROUP

A_GH GROUP

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
A_GH GROUP

A_GH GROUP

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
majid salary

majid salary

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
علیرضا صادق نیا

علیرضا صادق نیا

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
امین گودرزی

امین گودرزی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
ایوب گودرزی

ایوب گودرزی

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
عبدالرضا سلیمی

عبدالرضا سلیمی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیرمحسن سراوانی

امیرمحسن سراوانی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
نیلوفر فولادی

نیلوفر فولادی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ روز
 فربود حدادی

فربود حدادی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد نور

محمد نور

قیمت پیشنهادی: ٣۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
دانیال دولابی

دانیال دولابی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
مهدی کشاورز

مهدی کشاورز

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
جواد صفایی

جواد صفایی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
محمدحسین چهری

محمدحسین چهری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
bahman hadipour

bahman hadipour

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
محمد امین افشاری

محمد امین افشاری

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
ali karimi

ali karimi

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
ali karimi

ali karimi

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
Sama Rezaee

Sama Rezaee

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
tyler durden

tyler durden

قیمت پیشنهادی: ٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ هفته
مهدی محمدلو

مهدی محمدلو

قیمت پیشنهادی: ٢٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی حبیب الهی

علی حبیب الهی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
مهرداد جباری

مهرداد جباری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
علیرضا خدابنده

علیرضا خدابنده

قیمت پیشنهادی: ٢٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
محمد مهدی میرزاهاشمی

محمد مهدی میرزاهاشمی

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
امیر موسوی

امیر موسوی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
شایان سجودی حسنلویی

شایان سجودی حسنلویی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
عبدالکریم منصوری

عبدالکریم منصوری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ روز
گلستان هنر

گلستان هنر

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
آیت شیرمحمدی

آیت شیرمحمدی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
mohammadreza madani

mohammadreza madani

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ روز
حمید ملکشاهی

حمید ملکشاهی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
عباسپور عباسپور

عباسپور عباسپور

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
ابوالفضل کریمی

ابوالفضل کریمی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
ابو کاا

ابو کاا

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
رامین غفارپسند

رامین غفارپسند

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سیدحسین حسینی

سیدحسین حسینی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
امیر پیروز

امیر پیروز

قیمت پیشنهادی: ٢٩٨,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
pouya hariri

pouya hariri

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ روز
حسین ضربتی

حسین ضربتی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
علی شهرکی

علی شهرکی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
امیرحسین حسنی

امیرحسین حسنی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
عرفان زارع

عرفان زارع

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
alireza sadshokr

alireza sadshokr

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سلیم پیشرفت

سلیم پیشرفت

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
امیرحسین محیطی

امیرحسین محیطی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مایسا کریمی

مایسا کریمی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حسین نظری

حسین نظری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
علی محمد رجایی

علی محمد رجایی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
معین مصلح

معین مصلح

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
اشکان بزرگی نژاد

اشکان بزرگی نژاد

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
پدرام اکبری

پدرام اکبری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
گروه تبليغاتي فيلم و عكس صنعتي بازتاب

گروه تبليغاتي فيلم و عكس صنعتي بازتاب

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
علی اکبری

علی اکبری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
محمد محمودی

محمد محمودی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
فاطمه قاسمی

فاطمه قاسمی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محمد هاتف درخشش

محمد هاتف درخشش

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
فرشاد مرادی

فرشاد مرادی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
Karo Noorzad

Karo Noorzad

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
بهنام جندقیان

بهنام جندقیان

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حسام ارمغانی

حسام ارمغانی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
معراج تنها

معراج تنها

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
امیر _______

امیر _______

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مهرداد ایلخانی پور

مهرداد ایلخانی پور

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیرسعید طاهری

امیرسعید طاهری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ هفته
سیدمحمدمهدی موسی کاظمی

سیدمحمدمهدی موسی کاظمی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
زهرا ادیب نیا

زهرا ادیب نیا

قیمت پیشنهادی: ۱۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
آذر خوشروی

آذر خوشروی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
Mahdi Kiani

Mahdi Kiani

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٩ روز
مانی وحدتی زاده

مانی وحدتی زاده

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
شایان رحیمی

شایان رحیمی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
بهناز صفاپور

بهناز صفاپور

قیمت پیشنهادی: ۵۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
سمن نورافشان

سمن نورافشان

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
علیرضا مقد

علیرضا مقد

قیمت پیشنهادی: ۱٢٣,٩٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد باقر دست رنج

محمد باقر دست رنج

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
Mahdi Khomami

Mahdi Khomami

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمدسروش ربیعی

محمدسروش ربیعی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
mmd tnt

mmd tnt

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
علیرضا سلیمانی

علیرضا سلیمانی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
عرفان پورعباس

عرفان پورعباس

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
KoSar 123

KoSar 123

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
فرهاد حمیدی

فرهاد حمیدی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
anis abd

anis abd

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
عرفان اتابکی

عرفان اتابکی

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ هفته
مهدی تجری

مهدی تجری

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
امین شایع پور

امین شایع پور

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
atefeh ziyayi

atefeh ziyayi

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
Hesi ‌Zy

Hesi ‌Zy

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
علی اصغر شیخ

علی اصغر شیخ

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیرحسین رسایی

امیرحسین رسایی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهر آباد

مهر آباد

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
شایان پیرگمان

شایان پیرگمان

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مهران عبدالحسینی

مهران عبدالحسینی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
محمد _

محمد _

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
MR_TEXTGRAF سجادی

MR_TEXTGRAF سجادی

قیمت پیشنهادی: ۱٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
یاسر زارعین

یاسر زارعین

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد رضا کروشاوی

محمد رضا کروشاوی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
فربد روبیک

فربد روبیک

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
امیرحسین خانی

امیرحسین خانی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
sajjad sharafi

sajjad sharafi

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
امین قربانی

امین قربانی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
ahmad chahroo

ahmad chahroo

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
mr_ alone

mr_ alone

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
علی جباری

علی جباری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
فرزین رضائیان

فرزین رضائیان

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ هفته
مجتبی ایزدشناس

مجتبی ایزدشناس

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
star inspi

star inspi

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته