توضیحات

به یک نفر آقا یا خانم دقیق و نکته بین با وجدان کاری بالا جهت تست کردن یک اپلیکیشن موبایل نیازمندیم

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


فاطمه سلطان ذاکرین

فاطمه سلطان ذاکرین

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
مهرداد غریبی

مهرداد غریبی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد هادی رادی

محمد هادی رادی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
حسین ازاد

حسین ازاد

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
پژمان شریفی

پژمان شریفی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
فرید فرج اله زاده

فرید فرج اله زاده

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ ماه
متین نجاری

متین نجاری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
میلاد کانتوری

میلاد کانتوری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
داروین سیف نانبوی

داروین سیف نانبوی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ ماه
امیرحسین معینی

امیرحسین معینی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
امیر اصیل

امیر اصیل

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محسن پورعینی

محسن پورعینی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
علی چروم زاده

علی چروم زاده

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
علی خسرونژاد

علی خسرونژاد

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
امیرحسین عرب

امیرحسین عرب

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
محمدرضا خسروی

محمدرضا خسروی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
saeed hakimi

saeed hakimi

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
حامد بهاری

حامد بهاری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ هفته
پارسا شفیعی یکتا

پارسا شفیعی یکتا

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
poria s

poria s

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
یونس زارعی

یونس زارعی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ هفته
امین  استثنایی

امین استثنایی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
بابک اکبری

بابک اکبری

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
AA A

AA A

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
هادی ساده

هادی ساده

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
رضا محمدی

رضا محمدی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ هفته
محمد تقی زاده

محمد تقی زاده

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیرحسین  بهرامی زاده

امیرحسین بهرامی زاده

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علیرضا لطفی

علیرضا لطفی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
کسری اسلام پور

کسری اسلام پور

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
عماد مختاری

عماد مختاری

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
نیما صابریان

نیما صابریان

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
احسان بیانی

احسان بیانی

قیمت پیشنهادی: ۱٩۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
مهراد آریا

مهراد آریا

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
حمید رضا عبداللّٰهی

حمید رضا عبداللّٰهی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سعید سلطانی

سعید سلطانی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
مهدی رحیمی

مهدی رحیمی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
Abolfazl Ghr

Abolfazl Ghr

قیمت پیشنهادی: ۱٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
roham khp

roham khp

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
اسماعیل مولوی

اسماعیل مولوی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
سعید نصیری

سعید نصیری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ ماه
میلاد دفک

میلاد دفک

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
امیر محمد اسدی

امیر محمد اسدی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
EhSaN Jalili

EhSaN Jalili

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
اردشیر شجاعی

اردشیر شجاعی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
امیر زمان

امیر زمان

قیمت پیشنهادی: ۱۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی سربالاوند

علی سربالاوند

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد فراهانی

محمد فراهانی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
رضا پوراحمدی

رضا پوراحمدی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
سینا  اسدی

سینا اسدی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علیرضا  شوقی

علیرضا شوقی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
محمد علی دهقان تفتی

محمد علی دهقان تفتی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
علی کمالیان

علی کمالیان

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
سیدمسعود شاهرکنیان

سیدمسعود شاهرکنیان

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
فرزاد  کریم تبار

فرزاد کریم تبار

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
معراج  زارع رئوف

معراج زارع رئوف

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
me yaemamreza

me yaemamreza

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
فرزاد حبیبی

فرزاد حبیبی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
پیمان روحی مقدم

پیمان روحی مقدم

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
flaming studio

flaming studio

قیمت پیشنهادی: ۱٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
محمد جعفر

محمد جعفر

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
aria sadeghi

aria sadeghi

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
حسین جباری

حسین جباری

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سید حسین میرباقری

سید حسین میرباقری

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
ماهان  ادهم

ماهان ادهم

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
ماهان قاسم پور

ماهان قاسم پور

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سینا سعیدی

سینا سعیدی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهدی  یعقوبی فرد

مهدی یعقوبی فرد

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
کامران صاحب الزمانی

کامران صاحب الزمانی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
افسانه فردوسی

افسانه فردوسی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حسین میرزایی

حسین میرزایی

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
احسان  محسنی

احسان محسنی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
 مهرگان رضائی

مهرگان رضائی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
Ali Jahanbani

Ali Jahanbani

قیمت پیشنهادی: ٢٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
Mahdi Khomami

Mahdi Khomami

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مسعود دال

مسعود دال

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیرعلی فهامه

امیرعلی فهامه

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
rahman 2017p2

rahman 2017p2

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مجید عمید

مجید عمید

قیمت پیشنهادی: ٢٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز