توضیحات

آموزشگاه زبان رامیار نیازمند یک یا چند نفر تراکت پخش کن جهت توزیع ۵۰۰۰ تراکت طی ۱ هفته یا ۱۰ روز میباشد.

 
 

پیشنهاد ها


محمد نور

محمد نور

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
محمد علی  طاهری

محمد علی طاهری

قیمت پیشنهادی: ٩۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
پیمان عسکری

پیمان عسکری

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
رضا ملک زاده

رضا ملک زاده

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
هادی  چراغی

هادی چراغی

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مبین جاویدمهر

مبین جاویدمهر

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
Arta Khalse

Arta Khalse

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
_______ _

_______ _

قیمت پیشنهادی: ۱,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ روز
مطهر حسن نژاد

مطهر حسن نژاد

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
کسری اسلام پور

کسری اسلام پور

قیمت پیشنهادی: ٩٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
hamed rostami

hamed rostami

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
فرنوش  نوری زاده

فرنوش نوری زاده

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهدی عیسی پره

مهدی عیسی پره

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ ماه
علی  زعفری

علی زعفری

قیمت پیشنهادی: ٣,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
وهاب م

وهاب م

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
مرتضی قندهاری

مرتضی قندهاری

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
paya kaviani

paya kaviani

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
محمدرضا افتاده

محمدرضا افتاده

قیمت پیشنهادی: ۱,۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
رسام طهماسبی

رسام طهماسبی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
ماهان  روحی

ماهان روحی

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
ناجی علوانی

ناجی علوانی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
امیر منعمی

امیر منعمی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سعید تیموک

سعید تیموک

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
علیرضا  شریعت

علیرضا شریعت

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی  شفیعی

علی شفیعی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
امین زبیدی

امین زبیدی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
نیما قاضی

نیما قاضی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
هادی حضورش

هادی حضورش

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
کمال قدیرمحسنی

کمال قدیرمحسنی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
امیرحسین فدایی وطن

امیرحسین فدایی وطن

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حسومی _

حسومی _

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ روز
مهدی عاشوری

مهدی عاشوری

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
آریا حمزه زا

آریا حمزه زا

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیر شهابی

امیر شهابی

قیمت پیشنهادی: ٩٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
نويد الماسي

نويد الماسي

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
محسن نصیری

محسن نصیری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵٠٠ هفته
behrad asnaghi

behrad asnaghi

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ روز
ALI KAZEMI

ALI KAZEMI

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ روز
مرتضی لطفی

مرتضی لطفی

قیمت پیشنهادی: ٩٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
علیرضا رحیمی

علیرضا رحیمی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
900000 ابراهیم خانمحمدی

900000 ابراهیم خانمحمدی

قیمت پیشنهادی: ٩٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ هفته
فرزاد یاری

فرزاد یاری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
مجید علی نوری

مجید علی نوری

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
میلاد واعظی

میلاد واعظی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
علیرضا رادپور

علیرضا رادپور

قیمت پیشنهادی: ٩۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ هفته