توضیحات

به یک نفر شبکه کار نیاز داریم تا 15 تا کامپیوتر شرکت را شبکه کنه تا جابجایی اطلاعات سریعتر و راحتتر بشه

مهارت ها

 
 

پیشنهاد تایید شده


سیاوش علوی

سیاوش علوی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
 

پیشنهاد ها