توضیحات

برای بستن حساب سال جاری یعنی سال 1395 به یک نفر حسابدار نیاز داریم و برای نتیجه کار هم یک ترازنامه و گزارش کامل با جزئیات از اطلاعات میخواهیم

 
 

پیشنهاد تایید شده


مهسا عزیزی تهرانی

مهسا عزیزی تهرانی

قیمت پیشنهادی: ۱,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ هفته
 

پیشنهاد ها


شادی محمدپور

شادی محمدپور

قیمت پیشنهادی: ۱,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
وحید صالحی

وحید صالحی

قیمت پیشنهادی: ۱,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ هفته