توضیحات

به یک فیلمبردار و عکاس حرفه ای جهت پوشش تصویری یک همایش در تهران نیازمندیم.

 
 

پیشنهاد تایید شده


علیرضا محمدزاده

علیرضا محمدزاده

قیمت پیشنهادی: ۱,٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
 

پیشنهاد ها


محمد رضا  بهنام

محمد رضا بهنام

قیمت پیشنهادی: ۱,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
محمد صیاد

محمد صیاد

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز