توضیحات

ترجمه انگلیسی بخشی از یک کتاب داستان ۵۰ صفحه ای

 
 

پیشنهاد تایید شده


مینو محمدیان

مینو محمدیان

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
 

پیشنهاد ها


آیدین پورضیایی

آیدین پورضیایی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز