توضیحات

سلام
برای نمایشگاه نفت و گاز نیاز به رساندن 100 عدد دعوت نامه لرای مشتریان هستیم

موتور
ظاهر مناسب

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


پرویز معصومی

پرویز معصومی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
حمید طهماسبی

حمید طهماسبی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
بهزاد نادری

بهزاد نادری

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مصطفی مرادی

مصطفی مرادی

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
میلاد طهماسبی

میلاد طهماسبی

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
علی شاه علی

علی شاه علی

قیمت پیشنهادی: ٨,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
عباس توپچلو

عباس توپچلو

قیمت پیشنهادی: ٨,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ هفته
مصطفی خانزاد

مصطفی خانزاد

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
احمد اکبری

احمد اکبری

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
مونا برزویی

مونا برزویی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
HamidReza QaziMoradi

HamidReza QaziMoradi

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
میثاق مرعشی

میثاق مرعشی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
امیر ثابتی

امیر ثابتی

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
فاطمه حاتمی

فاطمه حاتمی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
علی خ_پ_ق

علی خ_پ_ق

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محمد کرمی

محمد کرمی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
سیدداود شریفی

سیدداود شریفی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠٠ ماه
محسن فراهانی

محسن فراهانی

قیمت پیشنهادی: ٢٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
میثم حلیمی

میثم حلیمی

قیمت پیشنهادی: ۱,٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ ماه
علیرضا موسوی

علیرضا موسوی

قیمت پیشنهادی: ٧۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
مهدی حافظی

مهدی حافظی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محمدحسین خاوری

محمدحسین خاوری

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
علی رئیس پور

علی رئیس پور

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علی لطفی

علی لطفی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهران فضلعلی

مهران فضلعلی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
مهدی عابدی

مهدی عابدی

قیمت پیشنهادی: ٢٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
حمید قزلباش

حمید قزلباش

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
امید شاهمرادی

امید شاهمرادی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
بهروز شعبان

بهروز شعبان

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
کامران خانجانی

کامران خانجانی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
کیومرث خوشدلان

کیومرث خوشدلان

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
علی قاسمی

علی قاسمی

قیمت پیشنهادی: ۱,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
سید حمید رضا محمدی

سید حمید رضا محمدی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
امید ناجی

امید ناجی

قیمت پیشنهادی: ٩٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محمد گنجی

محمد گنجی

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
حمید خالقی

حمید خالقی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ هفته
امید هنری

امید هنری

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
شهرام گودرزی

شهرام گودرزی

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
امین عبدی فر

امین عبدی فر

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
جواد ابراهیم زاده

جواد ابراهیم زاده

قیمت پیشنهادی: ۶۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
مهيار شاه كرمي

مهيار شاه كرمي

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
علی عزیزی

علی عزیزی

قیمت پیشنهادی: ٩,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
بهنام نادرس

بهنام نادرس

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
محمد روحانی

محمد روحانی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ ماه
amin rezayi

amin rezayi

قیمت پیشنهادی: ۱,٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهدی محجوبی

مهدی محجوبی

قیمت پیشنهادی: ٧۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محمد حسن عسکری

محمد حسن عسکری

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
مهران جعفری

مهران جعفری

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ ماه
محمد اقابابایی

محمد اقابابایی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
وحید رضایی

وحید رضایی

قیمت پیشنهادی: ٩٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیر منتهایی

امیر منتهایی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
مهدی جهانیان

مهدی جهانیان

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠٠ روز
امید حیدری

امید حیدری

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
amin akbari

amin akbari

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سهیل رحمانی

سهیل رحمانی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امید رهسپار فرخی

امید رهسپار فرخی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
وحید پیریایی

وحید پیریایی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
علی رحیمی

علی رحیمی

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ ماه
اردشیر زنگنه

اردشیر زنگنه

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
غلامرضا خدایی

غلامرضا خدایی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠٠ روز
saeid nikkhah

saeid nikkhah

قیمت پیشنهادی: ۱,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته