توضیحات

ما یک وبسایت ورد پرس داریم که نیاز به بهینه سازی داره و چند مورد هم برای بهتر شدن اوضاع وبسایت می خوایم پیاده کنیم توی وبسایت. به یک ورد پرس کار حرفه ای و سریع احتیاج داریم که خوش قول هم باشه

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


محمدرضا ولی زاد

محمدرضا ولی زاد

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
علی رعیت پور

علی رعیت پور

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
حسین  زارع

حسین زارع

قیمت پیشنهادی: ۴۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
هادی حسین پور

هادی حسین پور

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
عبدالحی برخوردار

عبدالحی برخوردار

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
پدرام ناصرترابی

پدرام ناصرترابی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
میلاد سهراب نیا

میلاد سهراب نیا

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
Maryam Rezaei

Maryam Rezaei

قیمت پیشنهادی: ۴٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
احسان بیانی

احسان بیانی

قیمت پیشنهادی: ۶٩٨,۵٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
اشکان کیانی

اشکان کیانی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
عماد نادری

عماد نادری

قیمت پیشنهادی: ۱٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
امیررضا عدومی زاده

امیررضا عدومی زاده

قیمت پیشنهادی: ۵۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
امید مقدسی

امید مقدسی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
a khani

a khani

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
علی سربالاوند

علی سربالاوند

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
نیما ابرازه

نیما ابرازه

قیمت پیشنهادی: ۵۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
زهرا خدامی

زهرا خدامی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
محمد طالب

محمد طالب

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حسن خزاعل

حسن خزاعل

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
خشایار بیگلری

خشایار بیگلری

قیمت پیشنهادی: ۴٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محمد مهدی فاتحی

محمد مهدی فاتحی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
amir hatami

amir hatami

قیمت پیشنهادی: ٧۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز