توضیحات

برای یک کوچه نیاز به نگهبان شبانه داریم. اتاقک با امکانات تخت خواب بخاری و کولر و روشنایی و یک اجاق کوچک برقی. نگهبان مرد با ضامن و کارت پایان خدمت. قرارداد یکساله و عدد پیشنهادی برای یک ماه است

 
 

پیشنهاد ها


ماجد  کریمی

ماجد کریمی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
امید سلیمانی

امید سلیمانی

قیمت پیشنهادی: ٩٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
ارمین امیراصلانی

ارمین امیراصلانی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
میر مبین موسی پور

میر مبین موسی پور

قیمت پیشنهادی: ۱,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ ماه
علی رئیس پور

علی رئیس پور

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
طوطی پاپیروس

طوطی پاپیروس

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ ماه
محمد رضا  محمدی

محمد رضا محمدی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
یاصر حیدری

یاصر حیدری

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
بهنام نبی ابکنار

بهنام نبی ابکنار

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ ماه
سجاد  احمدی

سجاد احمدی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهرداد مهابادی

مهرداد مهابادی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
یزدان خسروی

یزدان خسروی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
امیر علی زاده ابراهیم

امیر علی زاده ابراهیم

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
رضا نادریان

رضا نادریان

قیمت پیشنهادی: ۱,۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ ماه
جواد منصوری

جواد منصوری

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ هفته