توضیحات

ایجاد یک پایگاه داده با ۱۰ فیلد که در یک ستون یعنی زیر هم قرار بگیرند. اطلاعات بیشتر بعد از هماهنگی قیمت در اختیارتون قرار میگیرد

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


علیرضا صنعتی

علیرضا صنعتی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
علیرضا خاتمی دوست

علیرضا خاتمی دوست

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
علی دادمند

علی دادمند

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
جبار  اسدی

جبار اسدی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
پیمان قنبری

پیمان قنبری

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
بهمن موذن

بهمن موذن

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سعید اسماعیلزایی(خدمات پایدار)

سعید اسماعیلزایی(خدمات پایدار)

قیمت پیشنهادی: ٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
رامین نمیرانیان

رامین نمیرانیان

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
کسری اسلام پور

کسری اسلام پور

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سید احمد انصار

سید احمد انصار

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
امید مقدسی

امید مقدسی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حسین حبیبیان

حسین حبیبیان

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مسعود علی نژاد

مسعود علی نژاد

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
عرفان ابراهیمی

عرفان ابراهیمی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ روز
علی رجبی

علی رجبی

قیمت پیشنهادی: ٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
جمال سردارزهی

جمال سردارزهی

قیمت پیشنهادی: ٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
امیررضا بسمی

امیررضا بسمی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سینا تقی زاده

سینا تقی زاده

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
ساناز دولت خواه

ساناز دولت خواه

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
حسین  حسینی

حسین حسینی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
فاطمه حقيقت

فاطمه حقيقت

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
مهسا هژبران

مهسا هژبران

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٩ روز
افسانه فردوسی

افسانه فردوسی

قیمت پیشنهادی: ۱٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
آرین  ابراهیمی

آرین ابراهیمی

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علی رضایی

علی رضایی

قیمت پیشنهادی: ۱٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
عرفان حیدری

عرفان حیدری

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
فرهاد نصیرپور

فرهاد نصیرپور

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهتاب سمیع فنی

مهتاب سمیع فنی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
wan ted

wan ted

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز