توضیحات

نیازمند یک ون برای تاریخ ۵ دی برای شرکت جهت ایاب و ذهاب کارمندان به سمینار و بازگشتشون به محل شرکت

مهارت ها

 
 

پیشنهاد تایید شده


 مهدی امانی

مهدی امانی

قیمت پیشنهادی: ٣۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
 

پیشنهاد ها