توضیحات

برای روزهای زوج به مدت ۱ ماه نیازمند یک آقا با موتور و کارت پایان خدمت هستیم که یک سری مدارک را در سطح شهر برامون جابجا کند

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


مصطفی  خانزاد

مصطفی خانزاد

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
میلاد طهماسبی

میلاد طهماسبی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
محسن فراهانی

محسن فراهانی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
جواد لیلازی

جواد لیلازی

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
مهران فضلعلی

مهران فضلعلی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
حمید خالقی

حمید خالقی

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
بابک نیکبخت

بابک نیکبخت

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
مهيار شاه كرمي

مهيار شاه كرمي

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
مهدی محجوبی

مهدی محجوبی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ ماه
مهدی امیدی

مهدی امیدی

قیمت پیشنهادی: ۴۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
مهران  جعفری

مهران جعفری

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
محسن  عابدینی

محسن عابدینی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
محمد اقابابایی

محمد اقابابایی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
امیر منتهایی

امیر منتهایی

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
وحید  پیریایی

وحید پیریایی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه