توضیحات

نیازمند یک نفر برای آنالیز داده های یک اپلیکیشن مالی هستیم

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


احسان فتحی

احسان فتحی

قیمت پیشنهادی: ۱٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
امین جهانشاهی

امین جهانشاهی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته