توضیحات

املاک ۱۰۰۰ دفترچه جهت لیست ساختمانهای در حال ساخت منطقه دارد و نیازمند پخش آن در کوچه ها میباشد

 
 

پیشنهاد ها


محمدرضا بابایی

محمدرضا بابایی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمدرضا  خدابخشی

محمدرضا خدابخشی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
سید محمد موسوی

سید محمد موسوی

قیمت پیشنهادی: ۱٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
کسری اسلام پور

کسری اسلام پور

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
ارمیا اهنگری

ارمیا اهنگری

قیمت پیشنهادی: ٢۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
آرش دانشپور

آرش دانشپور

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
نیما قاضی

نیما قاضی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
نويد الماسي

نويد الماسي

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مرتضی لطفی

مرتضی لطفی

قیمت پیشنهادی: ۱٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
ارین  شاه اسماعیلی

ارین شاه اسماعیلی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
امیر مهدی  صمدی

امیر مهدی صمدی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علی آقامحمدی

علی آقامحمدی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته