توضیحات

نیازمند ساخت یک تیزر هستیم از فضای داخلی و خارجی یک مهد کودک

 
 

پیشنهاد تایید شده


علیرضا محمدزاده

علیرضا محمدزاده

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
 

پیشنهاد ها


محمد سعیدی

محمد سعیدی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
محمد صیاد

محمد صیاد

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز