توضیحات

نیازمند یک وانت برای جابجایی یک یخچال ویترین دار از تهران به کرج

 
 

پیشنهاد ها


مونا برزویی

مونا برزویی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علی زرینی

علی زرینی

قیمت پیشنهادی: ۱۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
ابراهیم رسول نژاد

ابراهیم رسول نژاد

قیمت پیشنهادی: ۱۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
فردین فرودی

فردین فرودی

قیمت پیشنهادی: ۱۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مصطفی صفران

مصطفی صفران

قیمت پیشنهادی: ۱۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
معرفت  عباسی

معرفت عباسی

قیمت پیشنهادی: ۱٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته