توضیحات

به یک راننده با ماشین و ضامن معتبر برای سرویس مدرسه از سعادت آباد به گاندی نیازمندیم برای سال تحصیلی جدید

مهارت ها

 
 

پیشنهاد تایید شده


 مهدی امانی

مهدی امانی

قیمت پیشنهادی: ۱,۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٩ روز
 

پیشنهاد ها