توضیحات

نیازمند یک تعمیرکار برای تعمیر ضبط صوت jvc سه تا vcd دارد

 
 

پیشنهاد ها


بنیامین خطاط

بنیامین خطاط

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
رضا سویزی

رضا سویزی

قیمت پیشنهادی: ۱٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
حامد عليزاده

حامد عليزاده

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
حسین  فارسی

حسین فارسی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
کیان نوروزی

کیان نوروزی

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
morteza sadri

morteza sadri

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
خلیل کریمی

خلیل کریمی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
هادی  عزیزی

هادی عزیزی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز