توضیحات

برای تیزر تبلیغاتی یک محصول نیازمند یک نفر مسلط به ادیت ویدئو هستیم که زمان پخش را کوتاه کند بدون اینکه به کلیت ویدئو و محتوای آن صدمه بخورد

مهارت ها

 
 

پیشنهاد تایید شده


علیرضا محمدزاده

علیرضا محمدزاده

قیمت پیشنهادی: ٣,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
 

پیشنهاد ها


محمد صیاد

محمد صیاد

قیمت پیشنهادی: ٣,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز