توضیحات

شرکت برای تهیه بروشور از محصولات نیازمند یک عکاس میباشد

مهارت ها

 
 

پیشنهاد تایید شده


محمد صیاد

محمد صیاد

قیمت پیشنهادی: ۴,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
 

پیشنهاد ها


علیرضا محمدزاده

علیرضا محمدزاده

قیمت پیشنهادی: ۴,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
AmirReza Fallah

AmirReza Fallah

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
شروین بختیاری

شروین بختیاری

قیمت پیشنهادی: ٣,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
نرگس رنجبر

نرگس رنجبر

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ هفته
افشین بردیا

افشین بردیا

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ هفته
شاهین میرشکاری

شاهین میرشکاری

قیمت پیشنهادی: ٣,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
علی صبوریان

علی صبوریان

قیمت پیشنهادی: ۴,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
Hossein Talebi

Hossein Talebi

قیمت پیشنهادی: ۱,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
امیر کردآبادی

امیر کردآبادی

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
خشایار اسکندری

خشایار اسکندری

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠٠ ماه