توضیحات

به یک نفر صدا بردار مسلط به تنظیم برای یک پروژه نیازمندیم

 
 

پیشنهاد تایید شده


فرهود  احمدی

فرهود احمدی

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
 

پیشنهاد ها