توضیحات

کارگاه نیازمند یک نفر حسابرس مسلط به امور حسابداری صنعتی برای بررسی دقیق اسناد و مدارک پیش از تسلیم اظهارنامه هستیم

 
 

پیشنهاد تایید شده


شادی محمدپور

شادی محمدپور

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
 

پیشنهاد ها