توضیحات

نگهداری شبکه یک شرکت برای ۱ ماه با ۲۰۰ نفر کارمند در ۳ طبقه که دارای اتاق سرور میباشد.

 
 

پیشنهاد تایید شده


سیاوش علوی

سیاوش علوی

قیمت پیشنهادی: ۶,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
 

پیشنهاد ها