توضیحات

نیازمند انتشارات معتبر جهت ثبت مقاله در زمینه عمران

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


محمد نیلی

محمد نیلی

قیمت پیشنهادی: ٢,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ روز
سپهر عربی

سپهر عربی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
محمد مرادی

محمد مرادی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ روز
علی حسین زاده

علی حسین زاده

قیمت پیشنهادی: ٧۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
sadegh mohammadi

sadegh mohammadi

قیمت پیشنهادی: ۱,۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢۵ روز
امید تاج

امید تاج

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته