توضیحات

برنامه برای یک تعمیرگاه ماشین است که کاربران باید تمام کارهای لازم جهت تعمیرات ماشین و مراحل انجام کار و پرداخت را داشته باشند

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


علی خسرونژاد

علی خسرونژاد

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
moosa mir

moosa mir

قیمت پیشنهادی: ۴,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴٠ روز
سهیل طاهری

سهیل طاهری

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
علیرضا نعمتی

علیرضا نعمتی

قیمت پیشنهادی: ۵,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
 mohammad reza bagher

mohammad reza bagher

قیمت پیشنهادی: ٢٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
m hb

m hb

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
گودرز جوادی زاده

گودرز جوادی زاده

قیمت پیشنهادی: ٢,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
احسان نیازی

احسان نیازی

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
عبدالله امینی

عبدالله امینی

قیمت پیشنهادی: ٣,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
mahdi tk

mahdi tk

قیمت پیشنهادی: ٢,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز