توضیحات

نیازمند یک انتشارات معتبر جهت چاپ کتاب شعر شخصی

 
 

پیشنهاد ها


دلارام پری پیکر

دلارام پری پیکر

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
مونا برزویی

مونا برزویی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
محمد امیدی فرد

محمد امیدی فرد

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
مهندس معین

مهندس معین

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
سید شعیب  راستین

سید شعیب راستین

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
امین کاویانی

امین کاویانی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
حمیدرضا محمدی

حمیدرضا محمدی

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
بنیامین محمدی

بنیامین محمدی

قیمت پیشنهادی: ٩۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
مهران معروفی

مهران معروفی

قیمت پیشنهادی: ٢,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
تارا مفید

تارا مفید

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته