توضیحات

نیاز به بررسی پایگاه داده بر روی سرور ۲۰۱۲

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


سعید شجاعی

سعید شجاعی

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
رضا احمدی

رضا احمدی

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
آیدین خلصی

آیدین خلصی

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
wan ted

wan ted

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز