توضیحات

پخش تراکت در مناطق ۲ و ۵ تهران جهت تبلیغات برای تدریس خصوصی

 
 

پیشنهاد ها


سید مهدی حسینی

سید مهدی حسینی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمدرضا بابایی

محمدرضا بابایی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
نويد الماسي

نويد الماسي

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محمد بختیاری

محمد بختیاری

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
پوریا  یوسفی

پوریا یوسفی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محمد  حسنلو

محمد حسنلو

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
علی میرحسینی

علی میرحسینی

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
کسری اسلام پور

کسری اسلام پور

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
محمد امین  زمانی

محمد امین زمانی

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ روز
امیررضا امیری

امیررضا امیری

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
علیرضا  شریعت

علیرضا شریعت

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
علیرضا بیاتی

علیرضا بیاتی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
نیما قاضی

نیما قاضی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
salar niazi

salar niazi

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
sina barikani

sina barikani

قیمت پیشنهادی: ٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
امیررضا  شهبازی

امیررضا شهبازی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
علی طالقانی

علی طالقانی

قیمت پیشنهادی: ٩۵,٩٣٧ تومان زمان انجام: ٣ روز
amin roozbahani

amin roozbahani

قیمت پیشنهادی: ٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
ارش دشتبان

ارش دشتبان

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠۶ تومان زمان انجام: ۱ هفته
فرزاد یاری

فرزاد یاری

قیمت پیشنهادی: ٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز