توضیحات

نیازمند یک مترجم متخصص در امور مالی برای ترجمه فوری یک مقاله مالیاتی روسی

 
 

پیشنهاد ها


سینا محمدی

سینا محمدی

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
جمال فرجیان

جمال فرجیان

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
Amin Latifi

Amin Latifi

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
صدیقه خزائی

صدیقه خزائی

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
امیرحسین محمدی

امیرحسین محمدی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
ali

ali

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیرحسین  بهرامی زاده

امیرحسین بهرامی زاده

قیمت پیشنهادی: ۱۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
رامونا سپنتا

رامونا سپنتا

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
فرشته الف

فرشته الف

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
سمیرا حیدریان

سمیرا حیدریان

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
آریا برجسته دلفروز

آریا برجسته دلفروز

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
سید رحمان فائزی

سید رحمان فائزی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمدرضا رسولی

محمدرضا رسولی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز