توضیحات

نیازمند همکاری برای نگارش مقاله در رابطه با بیو شیمی و تاثیر کودهای شیمیایی هستم

 
 

پیشنهاد ها


کسری خادم

کسری خادم

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز
بابک ملکی شجاع

بابک ملکی شجاع

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز
سجاد منصوری منش

سجاد منصوری منش

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٩ روز
Mohammad _

Mohammad _

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
ح_ امامی

ح_ امامی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز
سیدپارسا طباطبابی

سیدپارسا طباطبابی

قیمت پیشنهادی: ٢٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مازیار  عسگری

مازیار عسگری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
شهراد قطعی

شهراد قطعی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
مهدی ایمانی

مهدی ایمانی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مهدی ن

مهدی ن

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
ساسان غفاریان معقول

ساسان غفاریان معقول

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
محمد حسین  فصیحی

محمد حسین فصیحی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ روز
علیرضا  جهدی

علیرضا جهدی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
امیرحسین محمدی

امیرحسین محمدی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
امیرحسین ضیایی فر

امیرحسین ضیایی فر

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
محمد مرادی

محمد مرادی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
محمد مهدی قیصرانی

محمد مهدی قیصرانی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز
پارسا عبداللهیان

پارسا عبداللهیان

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهسا فرامرزی

مهسا فرامرزی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
رامین امیری

رامین امیری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز
reza ghazi mir saeed

reza ghazi mir saeed

قیمت پیشنهادی: ۱٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
بهمن باقری

بهمن باقری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
صادق کریمی

صادق کریمی

قیمت پیشنهادی: ۱٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
میثم عروجی

میثم عروجی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهدی نوری

مهدی نوری

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز
رویا رستمی

رویا رستمی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
ابراهیم  آتش بزرگ

ابراهیم آتش بزرگ

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ روز
راضیه حسن بیک

راضیه حسن بیک

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مینا رزقی

مینا رزقی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
الهه ایمانی

الهه ایمانی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
مهدی عربلو

مهدی عربلو

قیمت پیشنهادی: ٢٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
meisam salimian

meisam salimian

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
negin mohammadi

negin mohammadi

قیمت پیشنهادی: ٢٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
امیرحسین منصوری

امیرحسین منصوری

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٣ روز
پرتو عزیزی

پرتو عزیزی

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی اکبر معینی کربکندی

علی اکبر معینی کربکندی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
استار ایده

استار ایده

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
kimia kia

kimia kia

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمدحسین فناءالهی

محمدحسین فناءالهی

قیمت پیشنهادی: ۱٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
آسو فاطمی

آسو فاطمی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
اوستا پاکنژاد

اوستا پاکنژاد

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محمد صابری

محمد صابری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز