توضیحات

نیازمند یک نفر مسلط به ادبیات و زبان فارسی و ویرایش برای ویرایش و بازخوانی ۵ داستان کوتاه

 
 

پیشنهاد تایید شده


آیدین پورضیایی

آیدین پورضیایی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
 

پیشنهاد ها


محمد رضا  بهنام

محمد رضا بهنام

قیمت پیشنهادی: ۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد عقیلی

محمد عقیلی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
افشار مقدم

افشار مقدم

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
شادی محمدپور

شادی محمدپور

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز