توضیحات

200 متر دارای 3 اتاق خواب جهت تمیز کردن دیوار و پنجره ها

مهارت ها

 
 

پیشنهاد تایید شده


رضا هاشمی

رضا هاشمی

قیمت پیشنهادی: ۱٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
 

پیشنهاد ها


مینو محمدیان

مینو محمدیان

قیمت پیشنهادی: ۱ تومان زمان انجام: ۱ روز
 مهدی امانی

مهدی امانی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز