توضیحات

به فردی نیاز است که بتواند پایان نامه با حبطه موضوعی تبدیل انرژی را انجام دهد. نرم افزار کار باید fluent باشد.‌موضوع را میتوان موضوع پیشنهادی محقق به شرط یکتایی و تایید استاد راهنما انتخاب کرد. پس فرد مورد نظر موضوع را اریه دهد تا به استاد رایه شود و در صورت تایید کار شروع شود. اینجانب دفتر پژوهشی دارم و مایلم با محققین متخصص همکاری گسترده داشته باشم.

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


محمدرضا صفری

محمدرضا صفری

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
سیاوش  حسن

سیاوش حسن

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢۱ روز