توضیحات

تولید محتوا عمومی و سایر موارد مورد نیاز وبسایت خدماتی
تعداد حدود ۲۰ تاپیک با تعداد کلمه معمولی

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


م آذرنیا

م آذرنیا

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
ساناز مرادی

ساناز مرادی

قیمت پیشنهادی: ۴۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز
رها فهیمی

رها فهیمی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
Yasamin Eslami

Yasamin Eslami

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
فاطمه تشرفی

فاطمه تشرفی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
مینا م

مینا م

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
سید امیر محمد  هاشمی

سید امیر محمد هاشمی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
Amir Daneshkar

Amir Daneshkar

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
آریا  رستمی

آریا رستمی

قیمت پیشنهادی: ۱٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز