توضیحات

یک پوستر برای دوره آموزشی میخواهم که موضوع اون یک دوره آموزش برنامه نویسی برای نوجوانان هست. بنابراین دنبال طراحی فان و چشمگیر براش هستم. جزییات طرح بعد تایید نهایی ارسال میشه

 
 

پیشنهاد تایید شده


فاطمه هاشمی

فاطمه هاشمی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
 

پیشنهاد ها


امیر کریمی

امیر کریمی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
آرمان امینی

آرمان امینی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محمد صادق

محمد صادق

قیمت پیشنهادی: ۴۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
طراحی پالیز

طراحی پالیز

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مریم دانشور

مریم دانشور

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهدی لطیف پور

مهدی لطیف پور

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٨٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
علی الماسی

علی الماسی

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
شاهد شافعی

شاهد شافعی

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠٠ هفته
پرهام اسماعیلی

پرهام اسماعیلی

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سجاد زیدآبادی نژاد

سجاد زیدآبادی نژاد

قیمت پیشنهادی: ۴۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
A B D D I V A N I Z A D E H

A B D D I V A N I Z A D E H

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
وحید  خدادادی

وحید خدادادی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
منصور ناصری

منصور ناصری

قیمت پیشنهادی: ٨۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز