توضیحات

یک مقاله 12 صفحه ای است (اصل مقاله 14 صفحه است که ترجمه رفرنس آن مورد نیاز نیست).
لازم نیست که ترجمه کامل لغوی مقاله صورت پذیرد بلکه در خصوص موضوع، اساس مطالب بصورت نسبتا خلاصه ترجمه و ارسال گردد.
لازم بذکر است، بنده تسلط کامل به زبان انگلیسی دارم اما بدلیل محدودیت وقت و نیازمندی به ترجمه سریع این مقاله، احتیاج به کمک و تعریف این پروژه را پیدا کردم.

 
 

پیشنهاد ها


زهرا  رضاپور

زهرا رضاپور

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
آزین صیرفیان

آزین صیرفیان

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علیرضا سلیمی

علیرضا سلیمی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
ساناز مرادی

ساناز مرادی

قیمت پیشنهادی: ٢۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سارینه قازاری

سارینه قازاری

قیمت پیشنهادی: ۴۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مهسا خورشیدزاده

مهسا خورشیدزاده

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
رضا صابری

رضا صابری

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
حسین زمان زاده

حسین زمان زاده

قیمت پیشنهادی: ۱۴۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
افشین شفایی

افشین شفایی

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
Diyar K.U

Diyar K.U

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
نیکو قاسمی

نیکو قاسمی

قیمت پیشنهادی: ۱٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
امیررضا یاری

امیررضا یاری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز