توضیحات

ادیت تعدادی عکس که شخصی که به فتوشاپ مسلطه میتونه ادیت کنه و سایه عکس هاروحذف کنه.

مهارت ها

 
 

پیشنهاد تایید شده


فاطمه هاشمی

فاطمه هاشمی

قیمت پیشنهادی: ٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
 

پیشنهاد ها


استودیوی طراحی یاس

استودیوی طراحی یاس

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
masoom hdn

masoom hdn

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
طراحی پالیز

طراحی پالیز

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
hossein nasiri

hossein nasiri

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
A B D D I V A N I Z A D E H

A B D D I V A N I Z A D E H

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
احمدرضا آرایی

احمدرضا آرایی

قیمت پیشنهادی: ٨,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
mrym Hosseini

mrym Hosseini

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علی پورمیهن

علی پورمیهن

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
.circle studo

.circle studo

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
علیرضا  بختیاری

علیرضا بختیاری

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
الهه کمالی

الهه کمالی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
حسین  حیدری

حسین حیدری

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
ریحانه ربانی

ریحانه ربانی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مریم گوماریان

مریم گوماریان

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
بهروز نظری

بهروز نظری

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز