توضیحات

10 تا سوال برنامه نویسی به زبان ++c دارم .
پاسخ سوال ها باید با فرمتcpp. برام ارسال بشه

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


امید صفری

امید صفری

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
ح محمودی

ح محمودی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
پژوهشیار پژوهشیار

پژوهشیار پژوهشیار

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علی اکبرنژاد

علی اکبرنژاد

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
masoom hdn

masoom hdn

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد حسین بکایی

محمد حسین بکایی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
فاطمه میرکمالی

فاطمه میرکمالی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
علیرضا فیروززاده

علیرضا فیروززاده

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
محمد صفایی

محمد صفایی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سعید نادری

سعید نادری

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
رضا اسمعیل زاده

رضا اسمعیل زاده

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محمد  هادی نژاد

محمد هادی نژاد

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
Farid shishebori

Farid shishebori

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
قدیر قنبرپور

قدیر قنبرپور

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
مهدیار مقدم

مهدیار مقدم

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز