توضیحات

متن سه صفحه ای هست هرکی می تونه ترجمه کنه پیشنهاد بده

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


کامبیز شهنوازی

کامبیز شهنوازی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد پوربخشی زاده

محمد پوربخشی زاده

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
... یزدان پناه

... یزدان پناه

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مجتبی  معصومی

مجتبی معصومی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمدرضا ____

محمدرضا ____

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محمد حسین قاسمی

محمد حسین قاسمی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
علیرضا  محمدی

علیرضا محمدی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
ساناز مرادی

ساناز مرادی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
amir vvv

amir vvv

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محمدعلي طهراني

محمدعلي طهراني

قیمت پیشنهادی: ۱٨,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد  محمره نژاد

محمد محمره نژاد

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
ا  کریمی

ا کریمی

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
علی خمیسیان

علی خمیسیان

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
Morteza Bahrami

Morteza Bahrami

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
منتقم کرار

منتقم کرار

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی آقا

علی آقا

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
زینب راد

زینب راد

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مهدی سوری

مهدی سوری

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵٠ هفته
mohammad maghsoudi

mohammad maghsoudi

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
میثم الیکایی

میثم الیکایی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
ابولفضل عشقی

ابولفضل عشقی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمدرضا علیپور

محمدرضا علیپور

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
باقر لاجوردي

باقر لاجوردي

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
فرزاد جمالی

فرزاد جمالی

قیمت پیشنهادی: ٩,۵٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد فرامرز

محمد فرامرز

قیمت پیشنهادی: ٩,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
حسن سعیدی

حسن سعیدی

قیمت پیشنهادی: ۴۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
Sara Nsr

Sara Nsr

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد جواد میهن نژاد

محمد جواد میهن نژاد

قیمت پیشنهادی: ۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
ذبیح الله علیپور

ذبیح الله علیپور

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز