توضیحات

ترجمه یک مقاله هشت صفحه ای .یک ترجمه روان و قابل فهم .برای ارائه سر کلاس .ترجمه تایپ شده با word .که یک صفحه ان رفرنس و یک صفحه هم تصویر است .و ترجمه جدول های مقاله .

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


علی یاراحمدی

علی یاراحمدی

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهسا احمدی

مهسا احمدی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
رضا فولادپنجه

رضا فولادپنجه

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
سارینه قازاری

سارینه قازاری

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
میمنت ثابت

میمنت ثابت

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
امیرمهدی بامداد

امیرمهدی بامداد

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
تینا نجف زاده

تینا نجف زاده

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
مهدیه فاتحی

مهدیه فاتحی

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
حسام سپه

حسام سپه

قیمت پیشنهادی: ٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
صبا طهماسبی

صبا طهماسبی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علیرضا فدوی

علیرضا فدوی

قیمت پیشنهادی: ۱٩,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
بابک یوسفی

بابک یوسفی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
Husein Pahlevan

Husein Pahlevan

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
زهرا محمدی

زهرا محمدی

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
fawz vav

fawz vav

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
آرمان رامشی

آرمان رامشی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
حسین قنبری ✔

حسین قنبری ✔

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
reihan moradmand

reihan moradmand

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز