توضیحات

دو تا فایل رو میخوام به صورت روان و دقیق ترجمه بشه.
هر فایل 9 صفحه است.

 
 

پیشنهاد ها


مهسا احمدی

مهسا احمدی

قیمت پیشنهادی: ۱۴۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهر افرا

مهر افرا

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
ناصر بارحم

ناصر بارحم

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
امیرحسین رجبی

امیرحسین رجبی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
ساناز مرادی

ساناز مرادی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
معصومه  فقیهی

معصومه فقیهی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
کامبیز شهنوازی

کامبیز شهنوازی

قیمت پیشنهادی: ٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مهدی  حشمتی

مهدی حشمتی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
شایان فاتحی

شایان فاتحی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
علی یاراحمدی

علی یاراحمدی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
علی موسوی زاده

علی موسوی زاده

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مهدیه فاتحی

مهدیه فاتحی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
soroush _nr

soroush _nr

قیمت پیشنهادی: ۱٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
امیرمهدی بامداد

امیرمهدی بامداد

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
تینا نجف زاده

تینا نجف زاده

قیمت پیشنهادی: ٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
محمد  محمره نژاد

محمد محمره نژاد

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
امید غفاریان

امید غفاریان

قیمت پیشنهادی: ٣۶,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
صبا طهماسبی

صبا طهماسبی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سپهر عربی

سپهر عربی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
صدری گالشی

صدری گالشی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
mohamad ba

mohamad ba

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
sajad tavakoli

sajad tavakoli

قیمت پیشنهادی: ۶۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
iliya rp

iliya rp

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علی عارف

علی عارف

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مهدی غفوریان

مهدی غفوریان

قیمت پیشنهادی: ٢٢,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
رامین ایجادی

رامین ایجادی

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
جواد ابراهیمی

جواد ابراهیمی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
رعنا بیگدلی

رعنا بیگدلی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
 مهدی رمضانی

مهدی رمضانی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
امیررضا یاری

امیررضا یاری

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
Sahar etbri

Sahar etbri

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
حسین فلاحی

حسین فلاحی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
sep sep

sep sep

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز