توضیحات

پروژه یو آی اندروید
پروژه اپلیکیشن خبری با امکان جستجو و کامنت میباشد

 
 

پیشنهاد ها


yasser bagherbigloo

yasser bagherbigloo

قیمت پیشنهادی: ٨۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
mehrdad ghadermarzi

mehrdad ghadermarzi

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد عبدی

محمد عبدی

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
LORD-MB LORD-MB

LORD-MB LORD-MB

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴۵ روز
جوزا سالازار

جوزا سالازار

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
سبحان مرادی

سبحان مرادی

قیمت پیشنهادی: ٩٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته