توضیحات

تهیه پرسش نامه استاندارد با موضوع انگیزه دانش اموزان دبیرستانی در استفاده از فضای مجازی

 
 

پیشنهاد ها


مسعود حسینلر

مسعود حسینلر

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سیدفرزاد میری

سیدفرزاد میری

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
مهدی رحمتی زاهد

مهدی رحمتی زاهد

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمدرضا ____

محمدرضا ____

قیمت پیشنهادی: ٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
d rahimi

d rahimi

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد حسین قاسمی

محمد حسین قاسمی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز