توضیحات

تهیه پرسش نامه استاندارد با موضوع انگیزه دانش اموزان دبیرستانی در استفاده از فضای مجازی

 
 

پیشنهاد ها


مسعود حسینلر

مسعود حسینلر

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سیدفرزاد میری

سیدفرزاد میری

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
مهدی رحمتی زاهد

مهدی رحمتی زاهد

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمدرضا ____

محمدرضا ____

قیمت پیشنهادی: ٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
d rahimi

d rahimi

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد حسین قاسمی

محمد حسین قاسمی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
محمد مهدی مشایخی

محمد مهدی مشایخی

قیمت پیشنهادی: ۴٨,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مهدی ارخودی

مهدی ارخودی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد عباسی

محمد عباسی

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سید ایوب محمدی موسوی

سید ایوب محمدی موسوی

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
رها محمدی

رها محمدی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
امین  بشیری

امین بشیری

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز