توضیحات


برنامه ای برای ثبت درخواست کار توسط مردم عادی (کارفرما) و همچنین ثبت نام کارگر ها (کارگر ساده و انواع مشاغل خدماتی و فنی و ...) و ثبت سوابق و مدارک و ... ثبت پیشنهاد قیمت و درصورت توافق کارفرما مراجعه جهت انجام کار.

 
 

پیشنهاد ها


محمد صفایی

محمد صفایی

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ روز
محمدجواد ربیعی

محمدجواد ربیعی

قیمت پیشنهادی: ۱,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز