توضیحات

سلام. چندصفحه تایپ فارسی از روی پی دی اف انجام بشه. فونت بی زر 14 و فاصله خط 1.15

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


Dorsa Sofi

Dorsa Sofi

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مهدی خانی

مهدی خانی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد مهدی

محمد مهدی

قیمت پیشنهادی: ٧,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مهدی کشاورز

مهدی کشاورز

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
omid 68

omid 68

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
قاصدک asd

قاصدک asd

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مهدی نصیری

مهدی نصیری

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
Elaheh mim

Elaheh mim

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
pari sh

pari sh

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مسعود حسینلر

مسعود حسینلر

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
انعام بادپا

انعام بادپا

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
raha khanali

raha khanali

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
Pari RMZ

Pari RMZ

قیمت پیشنهادی: ۱٣,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
پدرام شهبازی

پدرام شهبازی

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علی رضا سوران

علی رضا سوران

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
لیلا سلیمیان

لیلا سلیمیان

قیمت پیشنهادی: ٣٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مرضیه  رضایی

مرضیه رضایی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مرتضی خوش نژاد

مرتضی خوش نژاد

قیمت پیشنهادی: ٢٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
رضا یاراحمدی

رضا یاراحمدی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
زینب راستین

زینب راستین

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
بهزاد کرمی

بهزاد کرمی

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مازیار  محمدی فر

مازیار محمدی فر

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سپهر خواجه وند

سپهر خواجه وند

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سیدروح الله افتخاری

سیدروح الله افتخاری

قیمت پیشنهادی: ۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمدحسین شکرخدایی

محمدحسین شکرخدایی

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
امیررضا داشاب

امیررضا داشاب

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
Sadaf Nazari

Sadaf Nazari

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
برهان حاجی زاده

برهان حاجی زاده

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
ساناز مرادی

ساناز مرادی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
reza pourhashem

reza pourhashem

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
delaram ahmadi

delaram ahmadi

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
saeed namjoo

saeed namjoo

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
هادی N

هادی N

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
محمد حسن نژاد

محمد حسن نژاد

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مهدی چترایی

مهدی چترایی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محمد قدیمی

محمد قدیمی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مهناز ن

مهناز ن

قیمت پیشنهادی: ٧,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز