توضیحات

یک سایت تک صفحه با قابیلت ثبت نام برای یک شرکت میخوام با استفاده از وردپرس

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


علیرضا حاتمی

علیرضا حاتمی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
زهرا قاسمی

زهرا قاسمی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
pouria 7

pouria 7

قیمت پیشنهادی: ۱۶۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
معین محمودزاده

معین محمودزاده

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
مهدی چترایی

مهدی چترایی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
هادی  چراغی

هادی چراغی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
میثم پاپی مطلق

میثم پاپی مطلق

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
رضا جعفری

رضا جعفری

قیمت پیشنهادی: ٢۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
صادق کاظمی

صادق کاظمی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیرحسین جلالی منش

امیرحسین جلالی منش

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیرحسین  جلالی

امیرحسین جلالی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
ایمان محمدی

ایمان محمدی

قیمت پیشنهادی: ٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
حسین رمضان نیا

حسین رمضان نیا

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
سینا سعیدعصر

سینا سعیدعصر

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
پویا طوافی

پویا طوافی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
حسن همتی

حسن همتی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
علی رضا سوران

علی رضا سوران

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
مهدی خانی

مهدی خانی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
فرشاد رحیمی

فرشاد رحیمی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
امیر سفالی

امیر سفالی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
علی ممبنی

علی ممبنی

قیمت پیشنهادی: ۱٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
کیومرث عبداللهی

کیومرث عبداللهی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد امین حاجیان

محمد امین حاجیان

قیمت پیشنهادی: ٢۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
شادی زهره وندی

شادی زهره وندی

قیمت پیشنهادی: ۴۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
مینو شاطری

مینو شاطری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ روز
گروه طرح و نقش

گروه طرح و نقش

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
طناز رشیدی

طناز رشیدی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
علی چترایی

علی چترایی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
نگار غیاثوند

نگار غیاثوند

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
دانیال پ

دانیال پ

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سجاد باورسادی

سجاد باورسادی

قیمت پیشنهادی: ٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد خضر

محمد خضر

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
امید مسیبی

امید مسیبی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
علی جمعی

علی جمعی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
پویا مهرنگ

پویا مهرنگ

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
alireza jahani

alireza jahani

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز